Fysiotherapie Coevering hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en u informeren over uw rechten en onze plichten.

Algemeen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Tot slot is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) van kracht met als doel het tegengaan van zorgpasfraude en dossierverwisseling.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Wij verwerken de volgende gegevens: naam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, adres, woonplaats, land, titels, BSN, documentnummer op legitimatiebewijs, e-mailadres, telefoonnummer, huisarts, verwijzer, zorgverzekeraar en polis, medische voorgeschiedenis, eventuele medicatie en hulpmiddelen, de klachten waarmee u naar de fysiotherapeut komt, het verloop van deze klachten, de uitslagen van eventuele fysiotherapeutische testen en indien van toepassing overlijdensdatum.

Waarom hebben we deze gegevens nodig

 • Wij zijn wettelijk verplicht (in het kader van de WGBO) om een dossier aan te leggen met uw persoonsgegevens als wij zorg aan u verlenen.
 • Wij zijn wettelijk verplicht (in het kader van de Wbsn-z) om uw identiteit te controleren en te registeren.
 • Om uw behandeling optimaal te kunnen uitvoeren.
 • Voor doelmatig beheer en beleid.
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Voor de communicatie betreffende financiële afhandeling met uw zorgverzekeraar.
 • Om contact met u op te kunnen nemen als dat nodig is (bijvoorbeeld voor het verzetten van een afspraak).
 • Om contact op te kunnen nemen met uw (huis)arts en/of verwijzer indien dit voor uw behandeling nodig is.

Hoe verkrijgen we deze gegevens
In principe verkrijgen we deze gegevens rechtstreeks van u als u zich aanmeldt bij onze praktijk om behandeld te worden. Daarnaast kunnen we (een deel van) uw gegevens  verkrijgen als u die invult op het contactformulier van onze website.
Het is ook mogelijk dat wij een verwijzing of brief van uw (huis)arts ontvangen met daarin uw gegevens.

Indien wij van u een dossier aanleggen, zal een deel van deze gegevens geverifieerd / aangevuld worden via officiële, betrouwbare bronnen zoals Vecozo (voor het controleren van uw zorgverzekering en polisnummer) en Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg oftewel SBV-Z (voor het controleren van uw persoonsgegevens zoals BSN, naam, adres en woonplaats).
Aan wie verstrekken wij deze gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze dienstverlening en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor marketing doeleinden o.i.d. .

Wij verstrekken uw gegevens in een aantal gevallen aan een andere partij. Deze partijen vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en zijn ook verplicht om te voldoen aan de AVG (en zijn dus nooit partijen buiten de EU). Dit kunnen zijn:

Andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld uw (huis)arts en verwijzer: 

Dit is nodig om uw zorgverlening zo optimaal mogelijk te kunnen laten zijn. Indien u bezwaar heeft tegen het doorsturen van uw gegevens dan kunt u dit bij uw fysiotherapeut melden.

Uw zorgverzekeraar: 

Dit is nodig om de door u gemaakte zorgkosten bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren.

Andere instanties zoals bijvoorbeeld arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen, letselschadeadvocaten etc:

We verstrekken uw gegevens alléén aan andere instanties na uw schriftelijke toestemming. Deze schriftelijke toestemming wordt tevens opgenomen in uw dossier.

Incassobureau Van Lith Gerechtsdeurwaarders:

Dit wordt gedaan als na herhaald verzoek de rekening niet is voldaan. Hierbij worden alleen uw naam, adres, woonplaats en geslacht doorgegeven.

Onderzoeksinstituten: 

Dit wordt gedaan in verband met kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken (beide mede op vraag van de zorgverzekeraars). Indien u bezwaar heeft tegen het doorsturen van uw gegevens dan kunt u dit bij uw fysiotherapeut melden.

 • Qualiview
  • Het klantenbeoordelingssysteem wat u een kwaliteitsvragenlijst kan sturen ter beoordeling van de klanttevredenheid (alleen uw naam en emailadres)
 • Landelijke database Fysiotherapie (LDF van KNGF)
  • Hierbij worden uw gegevens geanonimiseerd (zodat ze niet op u persoonlijk terug te herleiden zijn) en samen met de gegevens van patiënten over heel Nederland vergeleken.
 • FysioTopics
  • Hierbij worden uw gegevens geanonimiseerd (zodat ze niet op u persoonlijk terug te herleiden zijn) en samen met de gegevens van patiënten van andere FysioTopics praktijken vergeleken.

De veiligheid van uw gegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en hebben passende maatregelen getroffen om verlies, onbevoegde toegang, misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.
Wij slaan uw gegevens veilig op in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Wij gebruiken hiervoor de webapplicatie van SpotOnMedics. Deze leverancier is gecertificeerd volgens internationale normen op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001 en NEN7512).

Eventuele papieren (denk hierbij aan verwijzingen) worden in een afgesloten ruimte in onze praktijk bewaard, dan wel beschermd tegen ongewenst inzien door onbevoegden.

Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Coevering hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Wij hebben ook een meldplicht t.a.v. datalekken. Als er een incident heeft plaatsgevonden waarbij uw gegevens mogelijk in handen zijn gekomen van onbevoegde personen, dan zijn wij verplicht dit de melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen wij ook de betrokkenen (u) daarvan op de hoogte stellen.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
Wij zullen uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren.

Bewaartijd
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via:
Fysiotherapie Coevering
Winkelcentrum Coevering 30
5665 GA Geldrop
E-mail: bea@fysiotherapie-coevering.nl